Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Lùng Sui

Lùng Sán - Lùng Sui - Si Ma Cai - Lào Cai
0203535647
lci-simacai-ptdtbtthxalungsui@edu.viettel.vn